Kvalitātes nodrošināšana projektu izstrādē

Jau vairāk kā piecpadsmit gadus Exigen Services kvalitātes nodrošināšanas politika ir balstīta uz pasaules labākās prakses pamatprincipiem informācijas sistēmu un programmatūras produkcijas izstrādē, ieviešanā un uzturēšanā.

Mūsu politika -

  • ražot tikai tādas kvalitātes produkciju, kas atbilst programminženierijas starptautiskajiem standartiem un pasūtītāja prasībām, nepieļaujot nekādas novirzes no savstarpēji formulētajām kontraktu tehniskajām prasībām, sasniegt nepieciešamo produktivitāti un nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju.

Lai nodrošinātu Exigen Services izstrādājamo projektu, sniegto pakalpojumu un visa uzņēmuma darbības kvalitāti, uzņēmumā tika izveidota un tiek uzturēta kvalitātes pārvaldības sistēma, kas kopš 1999.gada 26. februāra tiek regulāri pārsertificēta atbilstoši ISO 9001 standartam. Neatkarīgus kvalitātes pārvaldības sistēmas auditus ne retāk kā reizi gadā veic Bureau Veritas Certification auditori.

Programmatūras projektu kvalitātes nodrošināšanas būtiskākie elementi -

  • Cieša pasūtītāja un izpildītāja sadarbība saistībā ar projekta organizatoriskās struktūras un izmaiņu pārvaldību.
  • Exigen Services esošās tipveida izstrādes un ieteikumi programmatūras projektu norisei balstās uz standartu kopu, ko veido gan ISO, gan IEEE un Latvijas standarti, kas reglamentē informācijas sistēmas dzīves ciklu, projekta procesus,to savstarpējo saistību, saturu un formu (piem., J-STD-016, IEEE 12207 u.c.).
  • Īpaši nozīmīgs kvalitātes nodrošināšanas pasākums IS izstrādes un uzturēšanas projektos ir neatkarīga programmatūras testēšana, ko veic augsti kvalificēti un starptautiski sertificēti speciālisti pēc saskaņotas metodoloģijas.

Ar projektu izpildes procesa uzlabošanas un kvalitātes nodrošināšanas metodikas jautājumiem Exigen Services Latvia ietvaros nodarbojas Projektu pārvaldības birojs.